کانال کتابخانه ما
کتاب ها با برچسب ‘یعقوب حیدری’

در قبال موفقیت‌هایم، همواره طوری می‌گفت: «حالا!» که انگار نباید زیاد دلخوش می‌بودم و دیر یا زود، شکست در راه بود.

-
برگزیده از صفحه