کانال کتابخانه ما
کتاب های ‘رمان’

اول، مدام به گذشته نگاه نکن. دوم، مراقب خودت باش. سوم، از زندگی‌ات لذت ببر. چهارم، دیگران را دوست داشته باش.

11
برگزیده از صفحه

از روز اولی که این پسره را دیدم خدا خدا می‌کردم که این قدر که قیافه‌اش نشان می‌دهد، ابله نباشد، ولی می‌بینید که احمقانه‌ترین حرف‌ها را با همین اعتماد به نفس می‌زند

-
برگزیده از صفحه

با شما هستم! با شما عوضی ها که عینهو کِرم دارید تو هم میلولید. چی خیال کرده اید؟

1
برگزیده از صفحه

من توی سفره خالی شما هستم. توی چروک های صورت عزیز. توی سرفه های مادر بزرگ. توی شیار های پیشونی پدربزرگ. توی ناله های زنی که داره وضع حمل میکنه.

104
برگزیده از صفحه