- کتابخانه ما - http://www.welibrary.ir -

ریسه های خاموش

ریسه های خاموش [1] به قلم سیده زهرا برقعی [2] در تابستان امسال از نشر شهرستان ادب منتشر شد. این مجموعه برای گروه سنی کودک و نوجوان [3] بوده که موضوع اصلی آن دفاع مقدس [4] و مسائل پیرامون آن است.

پیش از این نیز کتاب نامه های یواشکی [5] را از این نویسنده خوانده بودیم.

بخشی از متن را با هم می خوانیم:

سرباز نگاهش را به جلو و اطراف چرخاند؛ جمعیت تقریباً متفرق شده بود و کسی زنده توی خیابان نبود. حسِ درد و سبکی عجیبی کرد. دست گذاشت به سرش و با تعجب، جای خالی کلاه آهنی را روی سرش لمس کرد. به زیر پاهایش نگاه کرد. به سربازهایی که به هم اشاره می کردند که؛ « باید برگردیم. مأموریتمان تمام شده است.»
هول عجیبی افتاد توی دلش. یاد حرف سرهنگ افتاد؛ « ارتشی به نظمش ارتشیه. تک تک فشنگ هاتون، لباس هاتون، کلاهتون، اینا در حکم ناموس شماست. مراقبت! مراقبت!»

به عقیده ی اهالی کتاب، نثر این مجموعه روان و جذاب بوده که از این نظر گذینه ی مناسبی برای کودکان و نوجوانان است.