- کتابخانه ما - http://www.welibrary.ir -

احمق! ما مرده ایم

همان طور که می دانید رسول یونان؛ شعر [1]، رمان [2]، مجموعه داستان کوتاه [3] و نمایشنامه می نویسد. “احمق! ما مرده ایم [4]” هم یکی مجموعه داستان های کوتاه او است که در تابستان ۸۹ از نشر مشکی [5] منتشر شد و در حال حاضر به چاپ چهارم خود رسیده است.

به گفته ی یونان، محوریت اصلی این مجموعه بیشتر در رابطه با مرگ، عشق و زندگی است.

به عقیده اهالی کتاب، شخصیت شاعری یونان در داستانک هایش به وضوع قابل لمس است و در بعضی از داستانک ها به سادگی می شود اثراتش را دید.

در بخشی از کتاب می خوانیم :

“آن ها نباید عاشق شوند”

مرد به همکارش گفت:
من تو را دوست دارم!
دخترک پرسید:
از چی حرف می زنی؟
مرد جواب داد:
از عشق!
در درون دخترک، قطعه ای با صدای خفیف آژیر کشید. احساس خطر کرد و بی درنگ گفت:
این برنامه برای من تعریف نشده!
سپس، روی اش را برگرداند و رفت. مرد که به اشتباه خود پی برده بود، سعی کرد موضوع را با هیچ کس در میان نگذارد. بی چاره نمی دانست صدایش در اتاق کنترل ضبط شده است. چند روز بعد او را به کارخانه سازنده اش برگرداندند و آنتی ویروسی قوی در قلب اش نصب کردند.

باید این را خیلی صریح اعتراف کنیم که ما هم مثل شما یکی از دوست داران نوشته های رسول یونان هستیم، پس فکر می کنم خواندن این مجموعه ی ۳۲ صفحه ای، آن هم در عید فکر خوبی باشد..

* سایت نویسنده [6]