- کتابخانه ما - http://www.welibrary.ir -

چهل سالگی

چهل سالگی [1]” نوشته ی ناهید طباطبایی، در سال ۷۹ توسط نشر چمشه [2] منتشر شد، این مجموعه در حال حاضر دهمین سری چاپش را پشت سر می گذارد.

موضوع کلی کتاب هم پیرامون یک عشق قدیمی است. شخصیت اول داستان [آلاله] که در آستانه ی چهل سالگی است. زنی که با داشتن شوهری منطقی و زندگی آرام، به عقیده اطرافیان خوشبخت خوانده می شود، حال با آمدن “هرمز” عشق دوران جوانی اش به یکباره دچار تنش می شود.

در این بین فرهاد [همسر آلاله] سعی بر این دارد تا یک شوهر منطقی و ایده آل باشد و سختگیری های معمول را نداشته باشد، خود را یک جنتلمن واقعی معرفی کند تا آلاله احساس گناه کمتری داشته باشد.

مطمئنن فیلم “چهل سالگی” که توسط علیرضا رییسیان” ساخته شده است را دیده اید، فیلمی با مضمون این کتاب.

در بخشی از کتاب می خوانیم :

سرش را به پشتی تکیه دادو آخرین شبی را که هرمز می رفت به یاد آورد. یک مهمانی بود،پر از بچه های همکلاسی. اتاق پر بود از دوستان او و هرمز، دخترها دوروبر هرمز می پلکیدند و او که طبعی با نشاط و شوخ داشت سر به سر همه می گذاشت. آلاله گوشه ای نشسته بودو غمگین تر از ان بود که به شوخی های هرمز بخندد. یک روز مادرش به او گفه بود: همۀ ما در جوانی عاشق بوده ایم، عشق ها یکی یکی رفتند و تکه ای از دل مارا با خود بردند.

* سایت نویسنده [3]